Polityka prywatności

Polityka prywatności w Firmie Handlowej Piotr Ziembla

Firma Handlowa Piotr Ziembla, ul. Przy Cegielni 24D, 30-736 Kraków w związku ze świadczeniem usług przetwarza Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, NIP, dane kontaktowe, dane dot. poczty elektronicznej i inne dane niezbędne do realizacji usługi na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.

Teren Firmy może być monitorowany w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa w budynku i jego najbliższym otoczeniu. Przetwarzanie danych z monitoringu jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • zawarcie i wykonanie umowy: np. Twoje dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy; dane telefoniczne, dane internetowe przetwarzane w celu realizacji usługi lub naliczania opłat za usługi;
 • wyra ż ona zgoda: np. Twoje dane kontaktowe przetwarzane w celu oceny Twojej wiarygodności płatniczej, przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych;

Twoje dane przechowujemy:

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

 • maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licz ą c od ko ń ca roku kalendarzowego, w którym up ł yn ął termin p ł atno ś ci podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • zapisy z monitoringu przechowywane b ę d ą w okresie 30 dni;
 • w celu ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Twoje dane przez 12 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu;
 • dane zebrane w zwi ą zku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i korzystaniem z aplikacji internetowych przetwarzamy do 12 miesi ę cy po ich pozyskaniu;

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Dane osobowe mogą być udostępniane:

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępnia ć Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług, agentom, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi firma zawarła umowy o współpracy.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

W celu realizacji naszych obowi ą zków ustawowych.

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach Firma zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych przysługuje Ci: prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

 • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;
 • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesy ł ania rachunków w formie elektronicznej;
 • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków Umowy w formie elektronicznej;

prawo do wniesienia:

 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu klienta;
 • sprzeciwu na tworzenie Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpo ś redniego;
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Firmy Handlowej Piotr Ziembla, z przyczyn zwi ą zanych z Twoj ą szczególn ą sytuacją ;

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Firma Handlowa Piotr Ziembla, nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, ż e nie powinni ś my przetwarza ć Twoich danych, ale jednocze ś nie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w zwi ą zku z dochodzeniem roszcze ń ;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowi ą zkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w naszej siedzibie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc na pod numer tel. 500 047 002.

Firma Handlowa Piotr Ziembla, ul. Przy Cegielni 24D, 30-736 Kraków w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji - udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Firma może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Przydatne dane kontaktowe:

Administratorem danych osobowych jest: Firma Handlowa Piotr Ziembla, ul. Przy Cegielni 24D, 30-736 Kraków

W celu realizacji Twoich uprawnie ń , wyra ż enia albo cofni ę cia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do siedziby lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu. adres e-mail: ziembla@op.pl; poczta tradycyjna: Firma Handlowa Piotr Ziembla, ul. Przy Cegielni 24D, 30-736 Kraków numer telefonu:500047002 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)

Organ nadzoru ochrony danych osobowych: Jeżeli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do dyspozycji naszych Gości oddajemy...